Werkwijze

Psychomotorisch onderzoek
Het psychomotorisch onderzoek is de basis van de therapie. In een anamnesegesprek met de ouders worden alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht. Daarna komt het kind drie maal een uur naar de therapieruimte en wordt door de therapeut getest en geobserveerd. Zo nodig is er een observatie op school.
Hieruit volgt een persoonlijk advies dat met de ouders besproken wordt. Als zij akkoord gaan worden er behandeldoelen geformuleerd en kan met de therapie gestart worden.

De therapie
Door het kind spelend te laten bewegen wordt er een vertrouwensband opgebouwd en kan het kind tot rust komen. Ook vinden er korte gesprekjes plaats. Spelend bewegen kan op diverse manieren bv. met ritme/muziekinstrumenten, sport en (fantasie)spel, bewegen op muziek/dans, maar ook met creatieve middelen zoals tekenen of kleien. Door de veilige relatie, het samen spelen, aandacht voor lichaamsbewustzijn en interventies van de therapeut kan bij het kind een veranderingsproces op gang komen. Hierdoor kan het kind nieuwe positieve ervaringen opdoen en/of negatieve ervaringen verwerken. Gedragspatronen veranderen, het kind zal zich weer veiliger voelen zichzelf te zijn en sterker in de wereld gaan staan.

De therapie vindt plaats op locatie. Meestal is dat in een speelzaal/gymzaal van de school van uw kind, wanneer de school daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gedurende het therapietraject is er tussentijds overleg met ouders en andere betrokkenen.

Zie ook het privacy document (PDF | 500Kb).

Evelien Aarnink Psychomotorische Kindertherapie | T. 06 - 23 82 81 07 | E mail@evelienaarnink-pmkt.nl